MENU

Jabatan Pusat Setempat

Berapa lamakah tempoh yang diambil untuk sesuatu permohonan di bawa ke MJKOSC?

30 hari bekerja

Adakah yuran proses perlu dibayar terlebih dahulu sebelum penyerahan dokumen?

Yuran perlu dibayar setelah bil dikeluarkan semasa pengemukaan dokumen dibuat di kaunter

Bilakah tarikh perlaksanaan OSC 3.0 plus?

OSC 3.0 plus dijadualkan akan dilaksanakan pada awal tahun 2020

Adakah permohonan serentak boleh dibuat?

Permohonan serentak boleh dikemukakan sekiranya tidak melibatkan sebarang isu tanah.

Adakah permohonan perlu dibuat secara online?

Permohonan hendaklah dibuat secara online – melalui Sistem OSC Online

Bilakah mesyuarat OSC akan bersidang?

Mesyuarat OSC biasanya bersidang 2 kali sebulan dan tarikhnya bergantung kepada ketetapan oleh Urusetia dan Majlis

Adakah semua dokumen dalam senarai semak OSC dan KPKT perlu dilengkapkan dan dimuat naik secara Online?

Ya, semua dokumen mengikut senarai semak OSC dan KPKT perlu dilengkapkan dan dimuat naik secara Online

Ingin mengemukakan permohonan cadangan pelan pemajuan seperti Kebenaran Merancang, Kerja Tanah, Jalan dan Perparitan, Pelan Bangunan dan Landskap?

Sila kemukakan permohonan melalui Sistem OSC 3.0 Plus Online, Majlis Perbandaran Selayang

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (MJKOSC) akan bersidang 2 kali sebulan untuk mempertimbangkan semua permohonan cadangan pelan pemajuan

Siapa yang layak mengemukakan permohonan cadangan pelan pemajuan?

1. Orang Utama Yang Mengemukakan (Principle Submitting Person - PSP)

2. Orang Yang Mengemukakan (Submitting Person - SP)

Halaman-halaman