MENU

Jabatan Audit Dalam Majlis Perbandaran Selayang telah diwujudkan pada tahun 2003 selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan  Bil.9 Tahun 2004. Jabatan Audit Dalam sentiasa berusaha mempertingkatkan peranannya dalam membantu Majlis memantapkan lagi pengurusan kewangan dan pengurusan pentadbiran untuk memastikan wujudnya akauntabiliti awam. Laporan audit yang dihasilkan adalah berdasarkan semakan dan pemerhatian fizikal serta soal jawab bersama auditee dalam memberi pendapat dan syor yang bebas terhadap pelaksanaan program dan aktiviti serta pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang digunapakai. Aktiviti pengauditan yang dijalankan memberi penekanan kepada aspek-aspek pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan organisasi, dasar, peraturan dan prosedur yang telah dikuatkuasakan bagi mengukuhkan sistem kawalan dalaman kewangan dan pentadbiran.

 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

 

Jabatan Audit Dalam MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Menjalankan audit prestasi dan pengurusan kewangan untuk menilai sama ada aktiviti/projek Majlis dilaksanakan dengan cekap dan mengikut undang-undang dan peraturan kewangan.
  • Menjalankan audit untuk menilai sama ada tadbir urus jabatan telah dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mencapai objektif.
  • Menyelaras pengauditan/lawatan daripada Audit Luar untuk memastikan objektif pengauditan dapat dicapai dan proses pengauditan berjalan lancar.
  • Memantau pelupusan rekod-rekod awam yang tidak aktif mengikut undang-undang dan peraturan.
  • Memastikan sistem pengurusan kualiti majlis dikemaskini dan dilaksanakan mengikut perancangan.
Sidepanel Pengarah Jabatan Audit Dalam 032023