MENU
 

Jabatan Audit Dalam Majlis Perbandaran Selayang telah diwujudkan pada tahun 2003 selaras dengan Perkeliling Perbendaharaan Bil.9 tahun 2004. Jabatan Audit Dalam sentiasa berusaha mempertingkatkan peranannya dalam membantu Malis memantapkan lagi pengurusan kewangan dan pengurusan pentadbiran untuk memastikan wujudnya akauntabiliti awam. Laporan Audit yang dihasilkan adalah berdasarkan semakan dan pemerhatian fizikal serta soal jawab bersama auditor dalam memberi pendapat dan syor yang bebas terhadap pelaksanaan program dan aktiviti serta pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang diguna pakai. Aktiviti pengauditan yang dijalankan memberi penekanan kepada aspek-aspek pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan organisasi, dasar, peraturan  dan prosedur yang telah dikuatkuasakan bagi mengukuhkan sistem kawalan dalaman kewangan dan pentadbiran.

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Jabatan Audit Dalam MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Memeriksa dan mengkaji kelancaran serta kesesuaian perjalanan sistem kawalan dalaman Majlis yang telah sedia ada. Seterusnya mengemukakan cadangan pembetulan bagi memperbaiki sebarang kepincangan yang dikenalpasti.
  • Melaksanakan tugasan audit pengurusan dengan menyemak dan meneliti perjalanan serta operasi pengurusan setiap jabatan untuk memastikan pergerakannya adalah selaras dengan peruntukan undang-undang, peraturan, polisi dan dasar-dasar yang telah ditetapkan.
  • Menjalankan Audit Prestasi ke atas projek-projek Majlis yang telah dijalankan dengan meneliti sama ada ianya mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
  • Menjalankan tugasan audit kewangan ke atas setiap hal ehwal pengurusan kewangan Majlis untuk memastikan beberapa prinsip audit kewangan dipatuhi.
  • Menjalankan audit pematuhan/ khas dengan mengesan perbuatan salah laku.
  • Penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan.
  • Menjalankan siasatan ke atas aduan dan kes-kes yang melibatkan tatatertib.