MENU
 
  1. Memproses permohonan pelan bangunan baru melalui Unit Pusat Setempat (OSC) tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat dalam tempoh 30 hari.
  2. Memproses permohonan Sijil Kelayakan Menduduki (SKM) tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan Borang E.
  3. Memproses permohonan pelan bangunan untuk tambahan rumah kediaman dan pelan setara (buku panduan) untuk kerja-kerja kecil rumah kediaman dengan syarat permohonan lengkap dalam tempoh 24 jam hari bekerja.
  4. Memberi maklumbalas aduan berkaitan bangunan dalam tempoh 1 hari bekerja.

 

<<Kembali