Kata-kata Aluan YDP Kata-kata Aluan YDP

mail   Mail       Cetak
 

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera

Pertama sekali saya mengangkat setinggi kesyukuran kehadrat Allah S.W.T yang telah memberkati, memberi hidayah dan melimpahkan rahmatnya hingga kita berada di dalam kehidupan yang bahagia, indah dan lebih bermakna.  Saya amat berharap limpahan rahmat dan inayah Allah akan berterusan pada 2016 dengan penuh keberkatan agar MPS akan terus memberi perkhidmatan yang cemerlang dan membanggakan negeri Selangor dan Negara amnya.

Di kesempatan ini, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua dan mengucapkan setinggi terima kasih kepada warga MPS yang telah berusaha dan memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan membanggakan.  Semoga tahun baru ini, membawa keazaman yang baru  untuk kita bersama-sama mengembeling tenaga dan berusaha lebih gigih lagi bagi meningkatkan penyampaian mutu perkhidmatan kepada pelanggan kita. 

Warga MPS telah berjaya membuktikan kesungguhan untuk mengangkat kredibiliti MPS ke tahap yang lebih tinggi, dan usaha ini harus berterusan kerana cabaran di masa akan datang memerlukan kita bersedia melaksanakan Visi dan Misi dengan cemerlang dan mantap.  Melihat ke hadapan pada tahun 2016, MPS telah mengenal pasti enam objektif Pelan Strategik MPS.  Warga MPS di setiap peringkat harus bekerjasama dan memberi keutamaan kepada perkhidmatan untuk mencapai objektif tersebut.  Insyallah dengan pengurusan yang mantap, kita boleh menggabungkan teknologi dan modal insan untuk menjadi satu pasukan yang padu.  Marilah kita bersama-sama memperkasakan tekad dan tenaga untuk menjadikan impian kepada kenyataan insyallah.  

Saya juga ingin memberi penekanan kepada aspek integriti. Elemen integriti perlu dititikberatkan bagi mengelakkan insiden-insiden yang boleh mencemarkan reputasi sesebuah organisasi.  Namun, kita harus melihat di dalam konteks yang lebih luas dan bukan sahaja kepada isu-isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa sahaja.  Ia meliputi konsep yang lebih besar dalam membentuk budaya kerja yang mampan dalam MPS.  Amalan budaya kerja menuntut kualiti integriti yang tinggi. Ia meliputi integriti dalam ketepatan waktu, integriti dalam menyampaikan maklumat dan integriti dalam memberi perkhidmatan terbaik. Dengan penuh harapan dengan penekanan terhadap aspek integriti, ia memberi impak secara langsung di dalam memantapkan lagi tadbir urus di MPS. 

Kerjasama yang jitu diperlukan bukan sahaja dari warga MPS malah  penglibatan  dari  penduduk amatlah  disanjungi. Adalah diharapkan  penduduk Selayang dapat  menghargai  setiap projek  penyelenggaraan  dan  pembangunan  dan  turut  bersama  dalam menyumbang pendapatan MPS menerusi pembayaran cukai taksiran. Dengan itu,  jelaslah di sini bahawa kedua-dua pihak  iaitu MPS dan  setiap  warga  Selayang ini  memainkan  peranan  dan kebergantungan  antara  satu  sama  lain  dalam  membentuk  komuniti  dan perbandaran strategik, indah dan selamat.

Akhir sekali saya berpesan kepada semua warga MPS marilah kita bersama-sama menanam azam tahun 2016 untuk mendokong dan menjayakan semua objektif yang telah digariskan serta menempa kejayaan yang lebih besar. Marilah kita sama-sama berdoa semoga segala usaha murni kita akan membawa ke arah sebuah organisasi berprestasi tinggi diberkati.

 

Sekian, terima kasih

Tuan Suliman bin Abd. Rahman AMS, PPT
Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Selayang