Perkhidmatan Majlis Perkhidmatan Majlis

mail   Mail       Cetak
 

Garis Panduan OSC Garis Panduan OSC


 
PROSEDUR DAN PANDUAN PERMOHONAN MELALUI OSC
 
23 Jabatan Kejuruteraan
44  Permohonan CCTV
48 Permohonan Kelulusan Pemasangan CCTV
44 Permohonan Jalan dan Perparitan
48 Unit Pusat Setempat (OSC)
       Borang Unit Pusat Setempat
       Borang Khidmat Nasihat Jabatan Teknikal - Dalaman
       Borang JP dan Pengiraan Yuran
48 Senarai Semak KPKT
       Jabatan Kejuruteraan PBT
       Jabatan Pengiraan dan Saliran (JPS)
       Jabatan Kerja Raya (JKR)
       Jabatan Kerja Raya (JKR) - Lampiran 4A(i)
       Seperator Jabatan Dalaman
       Seperator Jabatan Luaran
48 Pindaan Senarai Semak KPKT (Teknikal Luaran)
       Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
           Maklumat Tambahan JPS
48 Garis Panduan
       Lukisan - FILE BESAR 
       Garis Panduan Permohonan Kelulusan Kerja Jalan Dan Perparitan Majlis Perbandaran Selayang
       Rujukan Jenis Jalan
44 Permohonan Kerja Tanah
48 Unit Pusat Setempat (OSC)
       Borang Unit Puat Setempat
       Borang Khidmat Nasihat Jabatan Teknikal - Dalaman
       Borang Kerja Tanah dan Pengiraan Yuran
48 Senarai Semak KPKT
       Jabatan Perancangan PBT
       Jabatan Kejuruteraan PBT
       Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)
       Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
       Maklumat Tambahan JPS
       Jabatan Kerja Raya (JKR)
       Jabatan kerja Raya (JKR) - Lampiran 4A
       Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)
       Seperator Jabatan Dalaman
       Seperator Jabatan Luaran
48 Garis Panduan
       Lukisan
       Garis Panduan Permohonan Kelulusan Kerja Tanah Majlis Perbandaran Selayang
44 Permohonan Kerja Tanah Kecil (KTK)
48 Kerja Tanah Kecil (OSC)
44 Permohonan Lampu Jalan
48 Unit Pusat Setempat (OSC)
       Borang Unit Pusat Setempat
       Borang Lampu Jalan & Pengiraan Yuran
       Borang Khidmat Nasihat Jabatan Teknikal - Dalaman
       Senarai Semak Kelulusan Lampu Jalan 2013
48 Senarai Semak KPKT
       Jabatan Kejuruteraan PBT
       Suruhanjaya dan Komunikasi Malaysia (SKMM)
       Seperator Jabatan Dalaman
       Seperator Jabatan Luaran
48 Pindaan Senarai Semak KPKT (Teknikal Luaran)
       Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM)
           Maklumat Tambahan SKMM
48 Garis Panduan
       Lukisan "Fedder Pillar With Cage"
       Lukisan "Feeder Pillar"
       Lukisan
       Garis Panduan Permohonan Kelulusan Lampu Jalan Majlis Perbandaran Selayang
 

Mukasurat: 1  2  3  4